NORMATIVA / LEGISLACIÓ

GENERAL
LEGISLACIÓ ESTATAL
LLei General LLEI 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions
Entra en vigor la nova Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
Mes informació al document: LGT_32-03.pdf
Llei 10/2005, de 14 de juny
Ley 10/2005, de 14 de junio de medidas urgentes para el impulso de la TDT, de liberalización de la Televisión por cable y de fomento del pluralismo
Mes informació al document: ley_10_2005_de_14_06_tdt_f4d66687.pdf
LEGISLACIÓ LOCAL
Anunci d'aprovació definitiva. Exp.núm 00PC689.
Modificació.
Mes informació al document: Exp_num_00PC689.pdf
Paisatge urbà
Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona.
Mes informació al document: Paisatge_urba.pdf
ICT´S
LEGISLACIÓ ESTATAL
Resolució 31/10/2000
RESOLUCIÓ del 31 d'octubre de 2000, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual s'estableixen les bases de la convocatòria d'un exercici per a avaluar la capacitat tècnica en matèria d'instal·lacions de telecomunicació per a poder sol·licitar la inscripció en el Registre d'Instal·ladors de Telecomunicació.
Mes informació al document: Resolucion_31-10-00.pdf
Ordre 7/06/2000
ORDRE del 7 de juny de 2000 per la qual es modifica la disposició transitòria primera de l'Ordre del 26 d'octubre de 1999, per la qual es desenvolupa el Reglament Regulador de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions per a l'Accés als Serveis de Telecomunicació en l'Interior dels Edificis i l'Activitat d'Instal·lació d'Equips i Sistemes de Telecomunicacions, aprovat pel reial decret 279/1999, de 22 de febrer.
Mes informació al document: orden_07-06-00.pdf
Reial Decret Llei 1/98
Sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.
Mes informació al document: rdl_01-98.pdf
Ordre de 26-10-99
Es desenvolupa el reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat pel reial decret 279/99.
Mes informació al document: orden_26-10-99.pdf
Resolució de 12-01-00
Resolució de la Secretaria General de Comunicacions, per la qual es fa pública la Instrucció de 12-01-00, de la Secretaria General de Comunicacions, sobre personal facultatiu competent en matèria de telecomunicacions per a l'elaboració dels projectes d'infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis.
Mes informació al document: Resolucion_12-01-00.pdf
Reial Decreto 279/99
S'aprova el Reglament regulador de les ICT per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions.
Mes informació al document: rd_279-99.pdf
Reial Decret 401/2003
REIAL DECRET 401/2003, de 4 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions.
Mes informació al document: rd_401-2003.pdf
CTE 1296/2003
ORDRE CTE/1296/2003, de 14 de maig, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat pel reial decret 401/2003, de 4 d'abril.
Mes informació al document: cte_1296-2003.pdf
LEGISLACIÓ CATALANA
Resolució de 7 de setembre de 2000
RESOLUCIÓ del 7 de setembre de 2000, per la qual s’especifica l’equivalència o equiparació de diverses titulacions acadèmiques, únicament a efectes de registre, amb les que habiliten la inscripció dels instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya (DOGC 3233 27.09.2000)
Mes informació al document: Resolucion_07-09-2000.pdf
Circular de 14 d'abril de 2000
CIRCULAR SOBRE TELECOMUNICACIONS
Mes informació al document: cir_2000.pdf
Circular de 21 de juliol de 2000
Circular sobre el projecte tècnic d'ICT
Mes informació al document: c_cir_jul.pdf
Decret 172/99
Decret sobre canalitzacions i infrastructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable en els edificis.
Mes informació al document: d_172-99.pdf
Decret 116/2000
Estableix el régim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infrastructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable.
Mes informació al document: d_116-2000.pdf
Decret 117/2000
Estableix el régim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infrastructures comunes de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit.
Mes informació al document: d_117-2000.pdf
Resolució que autoritza la presentació de projectes en suport informàtic
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació ha autoritzat, mitjançant resolució de 10 de juny de 2003, la presentació únicament en suport informàtic d'aquells projectes tècnics d'ICT que hagin estat visats digitalment i, per tant, se'n garanteixi la seva autenticitat. Aquest és un nou pas en la tramitació que ha de culminar, mitjançant el projecte Administració Oberta de Catalunya (CAT365), amb la presentació telemàtica de documentació.
Mes informació al document: ict_suport_informatic.pdf
EMISSIONS RADIOELÈCTRIQUES
LEGISLACIÓ ESTATAL
Reial decret 1066/2001
S'aprova el reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques.
Mes informació al document: rd_1066-2001.pdf
CTE 23/2002
ORDRE CTE/23/2002, de 11 de gener, per la qual s'estableixen condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.
Mes informació al document: orden_23_2002.pdf
LEGISLACIÓ CATALANA
Decret 148-2001
Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
Mes informació al document: Decret_148-2001.pdf
TELEVISIÓ
LEGISLACIÓ CATALANA
Decret 295/2000
DECRET 295/2000, del 31 d’agost, pel qual es desenvolupa el dret a la informació dels usuaris dels serveis de televisió (DOGC 3221 07.09.2000)
Mes informació al document: d_295-2000.pdf
Decret 111/1998
DECRET 111/1998, del 12 de maig, pel qual es modifica el Decret 320/1996, de 1 d'octubre, de regulació del règim jurídic de les televisions locals per ones terrestres.
Mes informació al document: d_111-1998.pdf
Decret 265/1997
DECRET 265/1997, del 17 d'octubre, pel qual es despleguen aspectes de la Llei 8/1996, del 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable.
Mes informació al document: d_265-1997.pdf
RÀDIO
LEGISLACIÓ CATALANA
DOGS 3231-22/9/2000
ANUNCI de licitació del concurs públic per a les concessions del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter comercial (DOGC 3231 - 22.9.2000)
Mes informació al document: can4fm.pdf
AUDIOVISUALS
LEGISLACIÓ CATALANA
Resolució de 14 de juny de 2000
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2000, per la qual es dóna publicitat a la composició del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Mes informació al document: cmemcac.pdf
Llei 2/2000
Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (DOGC 3133 de 05.05.2000)
Mes informació al document: clleica.pdf
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí
Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +